Expanzní automaty OLYMP

 

EXPANZNÍ AUTOMAT OLYMP – TYP HC

NÁVOD K OBSLUZE

1. Oblasti použití

Zařízení je vhodné pro odplynění (odvzdušnění, udržování hladiny konstantního tlaku, automatické doplňování a pro funkci expanzního zařízení ) u teplovodních otopných soustav s teplotou vratné vody do 95o C a pro chladící zařízení.

 

2. Upozornění pro instalaci

Montážní firma musí před uvedením HC do provozu, které provádí servisní pracovník firmy AUDRY CZ a.s., zajistit následující:

·      připojení HC k otopné soustavě, připojení na přípojku doplňovací vody a přepad provést  dle montážních schémat a instalačních směrnic firmy AUDRY CZ a.s. a platných technických předpisů. Dimenze připojovacích potrubí nesmí být menší než  uvádí technické podmínky výrobce. V otopné soustavě by neměly být instalovány automatické odvzdušňovací ventily, neboť při jejich vadné funkci může do zařízení vniknout vzduch. Přípustné jsou pouze odvzdušňovací ventily mechanicky uzavíratelné.

·      zapsat statický tlak otopné soustavy dle údaje výškoměru. Statickým tlakem se rozumí výška vodního sloupce nad výškoměrem při zavodnění nejvýše položené části soustavy.

 

3. Elektropřipojení

Montážní firma provede jednofázovou přípojku 230V, která  musí být jištěna jističem 10A a osazena spínačem v dosahu přístroje. Spínač musí být zajištěn proti vypnutí neoprávněnou osobou, např.vícepólovým uzamykatelným vypínačem (viz schéma elektro). Instalace musí splňovat normy ČSN. Zařízení HC je od výrobce vybaveno přívodním kabelem cca 2,0m dlouhým.

 

4. Prostor pro umístění

Zařízení musí být instalováno jen v místnostech u nichž za žádných okolností  neklesne teplota pod bod mrazu.  Je-li v době mimo provoz nebezpečí zamrznutí HC, musí být nádoby HC vyprázdněny a čerpadla a potrubí naplněna mrazuvzdorným prostředkem.

 

5. Práce před uvedením do provozu

Před uvedením HC do provozu musí být otopná soustava plně naplněna vodou, otevřeny všechny ventily na přívodu HC, zapnuty elektrospínače.

Kontrolovat je nutno:

- Propojení HC s otopnou soustavou, s přípojkou doplňovací vody a zaústění přepadu.

- Těsnost spojů a předpisové provedení.

- Elektro přípojku, jištění

- Zapsat je nutno statický tlak otopné soustavy (výšku budovy)

 

6. Provozní tlak zařízení

Provozní tlak soustavy při použití HC musí být vždy nejméně 0,5 bar (5 m v. sl.) nad statickým tlakem otopné soustavy a to z důvodů zajištění dobrého odvzdušnění i v nejvyšších místech otopné soustavy. S ohledem na prioritní funkci přepouštěcích armatur HC musí být otevírací přetlak pojistných ventilů na zdrojích tepla nastavený v případě instalování nádoby typu HC-L o cca 0,12-0,15 MPa (1,2-1,5bar) výše, než je statická výška  otopné soustavy, resp. o cca 0,15-0,20MPa (1,5-2,0bar)  u typu HC-S a HC-SII.

 

7. Uvedení do provozu

První uvedení do provozu a seřízení HC může být provedeno jen servisními pracovníky firmy AUDRY CZ a.s. nebo pracovníky firmou AUDRY CZ a.s. vyškolenými. Současně s uvedením do provozu je vydán servisním pracovníkem ZÁRUČNÍ LIST a protokol o zprovoznění, řádně vyplněný, a potvrzený odpovědným pracovníkem provozovatele, který bude při zprovoznění řádně zaškolen a poučen.

 

 

8. Kontrola zařízení a údržba

Provozovatel zdroje tepla a otopné soustavy musí minimálně 1x za dva měsíce provést kontrolu, případně vyčištění filtrů na expanzní nádobě a přípojce a vyčištění odlučovače kalů na přípojce. Dále by měl v pravidelných časových intervalech kontrolovat funkci a těsnost všech prvků zařízení. HC pracuje bezchybně pokud je provozní tlak udržován na hodnotách nastaveného tlaku +- 0,3 bar. Funkce zařízení je automatická.

HC musí být nejméně jedenkrát za rok podroben důkladné prohlídce  a údržbě servisním pracovníkem. Doporučuje se uzavřít smlouvu na provádění údržby a servisu s firmou AUDRY CZ a.s. 

 

9. Poruchy-automat typu HC-L

Bliká LED 9 : Porucha doplňování vody do HC, např. zanesený filtr , nízký tlak v napájecím potrubí. 

Bliká LED 10 : Porucha tlaku v otopné soustavě, např. únik vody ze systému, zavzdušněné čerpadlo.

Odstranění poruchy: Stlačit RESET tlačítko, objeví-li se znovu hlášení poruchy, je třeba              

informovat servisní službu.

Poruchy-automat typu HC-SII - viz seznam specifikací poruch, str.3

0xx       porucha hardwaru

1xx       porucha čidla tlaku

2xx       porucha spínače hladiny

3xx       únik vody ze systému

4xx       chyba při zadání

5xx       kontrola tlakového čerpadla

6xx       pracovní tlak

7xx       ventily a čerpadlo

8xx       jiné poruchy

Odstranění poruchy: Stlačit ENTER RESET tlačítko. Nenechá-li se hlášení poruchy takto odstranit, je třeba informovat servisní službu (uveďte prosím třímístné číslo poruchy, které se objeví na displeji).

            Nečinnost HC- výpadek napětí: zkontrolovat pojistky v elektrickém rozvaděči.

 

10. Odstavení z provozu

HC neodstavovat ani v letním období, zajišťuje automaticky trvalé odvzdušnění a zavodnění otopné soustavy.

 

SERVISNÍ SLUŽBA : 24 hodin denně, včetně sobot a nedělí
 

SERVIS: R.Josíf, tel./fax: 495268167, mobil: 602114679, e-mail: rene.josif@tiscali.cz

 

                                                                                                                                                                    

DŮLEŽITÉ:

Vždy kontaktujte servisního technika, který Vám zprovozňoval expanzní automat (viz. záruční list)! V případě jeho nedostižitelnosti se obraťte na kteréhokoliv z výše uvedených.